لطفا در هنگام پر كردن فرم روبرو موارد زیر را رعایت فرمائید:
  • كد ملی 10 رقمی خود را فقط به صورت عددی بدون خط تیره و فاصله وارد نمائید.
  • سریال 6 رقمی شناسنامه را فقط به صورت عددی و بدون خط تیره و فاصله وارد نمائید.
  • کد پنج رقمی را که در تصویر مقابل مشاهده می نمایید، وارد کنید
  • در صورتیکه کد پنج رقمی خوانا نیست ، كد را مجددا فراخوانی كنید.
شماره ملی سرپرست :
سریال شناسنامه :
كد پنج رقمی
کد پنج رقمی بالا :