هموطن گرامی
اين اقدام خيرخواهانه جنابعالي مبني بر صرفنظر از دريافت يارانه، مورد رضاي خداوند متعال بوده و خير و برکت وافري را براي شما به ارمغان خواهد آورد.