لطفا، جهت انصراف از دریافت یارانه نقدی به نکات زیر توجه کنید:
  • بدیهی است عدم ثبت نام در مرحله دوم به منزله انصراف تلقی می شود لذا در صورتیکه در مرحله دوم ثبت نام نکرده اید نیازی به انصراف نیست.
  • لطفا سال تولد را به صورت چهار رقمی وارد نمایید برای مثال 1349
  • در صورت ثبت انصراف، امکان ثبت نام مجدد در این مرحله وجود ندارد.
شماره ملی سرپرست :
شماره حساب یارانه :
سال تولد چهار رقمی:
كد پنج رقمی
کد پنج رقمی بالا :