لطفا، جهت انصراف از دریافت یارانه نقدی به نکات زیر توجه کنید:
  • بدیهی است عدم ثبت نام در مرحله دوم به منزله انصراف تلقی می شود لذا در صورتیکه در مرحله دوم ثبت نام نکرده اید نیازی به انصراف نیست.
  • شناسه ثبت نام همان عدد 4 رقمی است که در زمان ثبت نام به شماره تلفن همراه مندرج در فرم ثبت نام، ارسال شده است.
  • در صورت ثبت انصراف، امکان ثبت نام مجدد در این مرحله وجود ندارد.
شماره ملی سرپرست :
شماره حساب یارانه :
شناسه ثبت نام:
كد پنج رقمی
کد پنج رقمی بالا :